603 976 923 mtransport@wp.pl
Rok założenia działalności 1998

Międzynarodowy Transport

Osobowy

regulamin

Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym samochodzie.

§ 1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 z późn. zmianami) i określają warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu.

1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – podmiot wykonujący w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa przewóz osób lub rzeczy za wynagrodzeniem, w tym wypadku Czajko Maciej “CzajkaBus” 16-300 Augustów ul. Morelowa 10 nip. 8461560238 regon 200202341

b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu wykonywanej przez Przewoźnika po dokonaniu rezerwacji oraz uiszczeniu wynagrodzenia za przejazd,

c) Bagaż – rzeczy ruchome, które Pasażer przewozi ze sobą w ramach zawartej z Przewoźnikiem Umowy Przewozu,

d) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem, zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za Wynagrodzeniem Pasażera i bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na podstawie złożonej rezerwacji,

e) Wynagrodzenie – opłata za podróż, każdorazowo określana w chwili dokonywania rezerwacji przez Pasażera, wiążąca go od momentu jej dokonania,

f) Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa pod adresem: www.czajka-bus.pl,

g) Siedziba Przewoźnika – miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa przez Przewoźnika tj. 16-300 Augustów ul. Morelowa 10

1.3. Niniejszy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Przewoźnika oraz jest dostępny w jego siedzibie.

§ 2. Obowiązki Przewoźnika.

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone przez Pasażera miejsce.

2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został oznaczony podczas dokonywania rezerwacji przez Pasażera. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy spod wskazanego adresu na wskazany adres) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec niewielkiej zmianie z przyczyn niezależnych od Przewoźnika.

2.3. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką Pasażer poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł Pasażer wskutek opóźnionego przyjazdu, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych) ani za wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.

2.4. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części.

2.5. Z przyczyn niezależnych od Przewoźnika zastrzega on możliwość wykonania Umowy Przewozu w innej miejscowości docelowej, po uprzednim poinformowaniu o tym Pasażera.

2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

nie przestrzega warunków Umowy Przewozu w tym zasad określonych w niniejszym Regulaminie;

zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie,

znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,

zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów,

nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne), przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;

2.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, za nienależyte wykonanie Umowy Przewozu gdy nienależyte wykonanie Umowy wynika z podania błędnego adresu miejsca docelowego przez Pasażera.

2.8. Jeżeli przed rozpoczęciem wykonywania Umowy Przewozu lub w czasie jej wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jej wykonanie, Przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Pasażerów oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych.

2.9. W razie przerwy w ruchu Pasażerowi przysługuje zwrot należności za cały przerwany przejazd, a ponadto może on bezpłatnie powrócić do miejsca wyjazdu, chyba że przewoźnik nie ma możliwości zorganizowania takiego przewozu.

§ 3. Obowiązki Pasażera.

3.1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkie inne wymagane dokumenty i zaświadczenia niezbędne do odbycia podróży.

3.2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany przez niego adres miejscowości wybranej (adres początkowy) na 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu.

3.3 Pasażer jest ponadto zobowiązany do:

złożenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce,

stosowania się do poleceń pracowników i kierowców Przewoźnika;

okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;

podania dokładnego adresu w miejscowości docelowej obejmującego: kod pocztowy, nazwę ulicy, nr budynku, miejscowość, kraj (w pisowni danego państwa, którego przewóz dotyczy),

podróżowania w pojeździe z zapiętymi pasami bezpieczeństwa,

okazywania Przewoźnikowi lub osobie przez niego upoważnionej dokumentów przewozu osób lub bagażu.

3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem prawnym dziecka do 12 roku życia, koniecznym jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej”. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” pochodzące od obojga rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami notarialnie poświadczonymi. Osoby, które ukończyły lat 16 mogą podróżować samodzielnie bez przedstawiania w/w upoważnień. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w zdaniach poprzednich.

3.5. W przypadku nie wypełnienia przez Pasażera obowiązku określonego w § 3 pkt 3.4. uznaje się, że Umowa nie została wykonana z przyczyn występujących po stronie Pasażera. Wobec nie wykonania Umowy z powodu zachowania Pasażera, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Przewoźnik jest uprawniony do żądania od Pasażera 100 % (słownie: sto procent) wartości zarezerwowanego przejazdu.

3.6. Pasażer może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć: terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia, klasy środka transportowego.

3.7. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z przejazdu w krótszym odstępie czasu, niż w ciągu 24 godzin przed ustalonym w dniu przewozu wyjazdem kierowcy Przewoźnika, z siedziby Przewoźnika, Przewoźnik jest uprawniony do obciążenia Pasażera opłatą w wysokość 100 % (słownie: sto procent) opłaty za przejazd. Opłatę w wysokości wskazanej w zdaniu poprzednim Pasażer obowiązany jest zapłacić w terminie 3 dni od daty planowanego wyjazdu wskazanej w rezerwacji.

3.8. W czasie podróży Pasażera obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i spożywania napojów alkoholowych.

3.9. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

3.10. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wystąpienie szkody należy niezwłocznie zgłosić właściwemu pracownikowi biura, w siedzibie Przewoźnika.

3.11. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń pracowników Przewoźnika.

3.12. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

3.13. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd Przewoźnika jest zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim spowoduje wyłączenie pojazdu z eksploatacji, Przewoźnik jest uprawniony do żądania od Pasażera, oprócz naprawienia szkody, zapłaty kary umownej w kwocie 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień wyłączenia pojazdu Przewoźnika z eksploatacji.

3.14. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

§ 4. Bagaż.

4.1. Pasażer jest uprawniony do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu podstawowego oraz jednego bagaż podręcznego zgodnie z poniższymi wytycznymi:

dwie sztuki bagażu podstawowego nie mogą przekroczyć łącznie wagi 40 kg i są przewożone w luku bagażowym,

jedna sztuka bagażu podręcznego nie może przekroczyć wagi 5 kg.

4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą, po uzyskaniu zgody kierowcy Przewoźnika.

4.4. Pasażer może zabrać za dopłatą kolejną sztukę bagażu tylko za zgodą kierowcy który oceni czy jest taka możliwość.

4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

4.6. Zabrania się przewozu: rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu; zwłok i szczątków zwłok ludzkich; zwierząt.

4.7. W razie uzasadnionego podejrzenia, Przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się do uczestnictwa w sprawdzeniu lub nie można go odszukać, sprawdzenia dokonuje się w obecności osób zaproszonych do tej czynności przez przewoźnika. W razie ujawnienia naruszenia zasad dotyczących przesyłki bagażowej, koszty związane ze sprawdzeniem przesyłki ponosi Pasażer.

4.8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.

4.9. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W przypadku usunięcia bagażu z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim, Pasażer nie jest uprawniony do dochodzenia od Przewoźnika jakichkolwiek roszczeń powstałych w związku z utratą bagażu.

4.10. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.

4.11. Za nadbagaż pobierana jest przez kierowcę Przewoźnika oplata w wysokości od 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) do 100 PLN (słownie: sto złotych) za sztukę, w zależności od rozmiaru przekroczenia wymogów dotyczących bagażu określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 5. Umowa Przewozu.

5.1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika telefonicznie, sms lub za pomocą wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail przewoźnika: mtransport@wp.pl Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub internetowej i potwierdzenia jej dokonania przez Przewoźnika. Ustne zawarcie umowy przez złożenie rezerwacji jest tak samo wiążące jak zawarcie umowy na piśmie.

5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane konto bankowe Przewoźnika bądź bezpośrednio gotówką u kierowcy Przewoźnika, przed rozpoczęciem Podróży.

5.3. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

5.4. Z uwagi na specyfikę działalności Przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

§ 6. Reklamacje.

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres przewoźnika lub pocztą elektroniczną.

6.2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w ciągu 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

wskazanie danych personalnych oraz danych kontaktowych,

opisanie zaistniałych okoliczności będących przedmiotem reklamacji,

sprecyzowanie wnoszonych zastrzeżeń,

wskazanie ewentualnie doznanej szkody i związane z tym roszczenia.

6.3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Okres rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony w przypadku ujawnienia się okoliczności, co do których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera, o czym Przewoźnik poinformuje Pasażera.

6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać wyłącznie do chwili jego wydania, bezpośrednio osobie wydającej bagaż.

6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu, będzie przechowywany przez Przewoźnika, przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

6.6. Za przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe, w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach, które Pasażer przewoził pod własnym nadzorem, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała nie z jego winy.

6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych.

7. 1. W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO [dalej Dyrektywa RODO], Przewoźnik informuje, że Administratorem Danych jest Czajko Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CzajkaBus z siedzibą w 16-300 Augustów ul. Morelowa 10, NIP: 8461560238, REGON: 200202341, tel.+48 603976923.

7.2. Przewoźnik gwarantuje, ze dane osobowe osób są przetwarzane wyłącznie w celu:

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Przewoźnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

archiwizacji – dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Przewoźnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.3. Przetwarzane są następujące dane osobowe:

imię/imiona, nazwisko,

dane identyfikacyjne (numer PESEL, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości),

dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail),

dane finansowe (numer rachunku bankowego),

dane kontraktowe (szczegóły dotyczące zawartej umowy).

7.4. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Przewoźnika, a także podmioty będące odbiorcami danych w rozumieniu Rozporządzenia RODO. Odbiorcami takimi są podmioty, którym Przewoźnik powierzy przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów bądź udzielonych upoważnień i wyłącznie w celu wykonania zawartych umów, tj.: kancelaria prawna obsługująca Przewoźnika, Organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7.5. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.6. Dane osobowe, przechowywane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Przewoźnika stanowiących podstawę przetwarzania danych lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat. W przypadku gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

7.7. Osoby, których dane dotyczą mają prawo:

do dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

w przypadku uznania swoich danych za niezgodne z rzeczywistością do ich sprostowania lub uzupełnienia;

do żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem;

do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Przewoźnika;

w przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Przewoźnika danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.8. Podanie powyższych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy Przewozu z Przewoźnikiem.

7.9. Dane pochodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą.

§ 8. Postanowienia końcowe.

8.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1983 z późn. zmianami),

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025; z późn. zmianami),

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004,

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 z późn. zmianami),

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r., poz. 1260 z późn. zmianami).

8.2. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn, co nie wyklucza możliwości dokonania zmian w niniejszym Regulaminie z innych przyczyn:

zmiana przepisów prawa regulujących przewóz osób i towarów wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie przewozu zawieranej pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem;

konieczność dostosowania działalności Przewoźnika do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

-decyzji właściwego w zakresie działalności Przewoźnika organu administracji publicznej lub

-orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Przewoźnika wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie przewozu zawieranej pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem;

zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Przewoźnika spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Przewoźnika świadczonych usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych usług objętych Regulaminem;

połączenie, podział albo przekształcenie Przewoźnika lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Przewoźnika określonych w Regulaminie.

8.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Przewoźnik udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz poprzez udostępnienie jego treści w siedzibie Przewoźnika.

Masz pytania ?

Zadzwoń - 603 976 923